Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Dzieło św. Józefa

Statut Wspólnoty Posługi Miłosierdzia
„Dzieło Świętego Józefa”
w Parafii św. Ludwika we Włodawie

 1. „Dzieło św. Józefa” powstało 2 czerwca 2021 r. jako owoc Roku św. Józefa i Roku Rodziny (2020/2021). Jest to wspólnota osób pełniących posługę miłosierdzia, którzy czerpiąc siłę ze wstawiennictwa św. Józefa, prosząc Go o pomoc w comiesięcznym nabożeństwie i podejmując współpracę z instytucjami samorządowymi i społecznymi terenu parafii, pod kierunkiem Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) i animatora biorą pod opiekę rodziny potrzebujące wsparcia. W ten sposób członkowie wspólnoty czynnie podejmują wezwanie do troski o rodziny z najbliższego środowiska.
 2. Opiekunem Dzieła św. Józefa jest proboszcz parafii, który: 
  - dba o duchowy rozwój członków wspólnoty;
  - powołuje i odwołuje animatora wspólnoty;
  - zwołuje spotkania wspólnoty dotyczące formacji duchowej;
  - zatwierdza plany i odbiera protokoły działalności Dzieła św. Józefa.
 3. Zarząd Dzieła św. Józefa stanowią: przewodniczący PRD, delegat Parafialnej Rady ds. Ekonomicznych (PRE) i animator wspólnoty.
  a) Przewodniczący PRD:
  - wchodzi w skład Zarządu Dzieła św. Józefa na czas pełnienia funkcji przewodniczącego PRD;
  - reprezentuje parafian w ich posłudze miłosierdzia, realizowanej przez Dzieło św. Józefa;
  - zwołuje spotkania wspólnoty dotyczące ustaleń związanych z działalnością Dzieła św. Józefa i przewodniczy im.
  b) Delegat PRE:
  - jest powoływany i odwoływany przez PRE poprzez głosowanie;
  - czuwa nad rzetelnością i przejrzystością dysponowania środkami finansowymi;
  - sporządza protokoły z działalności Dzieła św. Józefa.
  c) Animator wspólnoty:
  - jest powoływany i odwoływany przez proboszcza parafii;
  - reprezentuje członków wspólnoty Dzieła św. Józefa i przedstawia Zarządowi ich głosy dotyczące planów działalności;
  - koordynuje działalność wspólnoty we współpracy z instytucjami samorządowymi i społecznymi na terenie parafii.
 4. Zarząd Dzieła św. Józefa poprzez głosowanie decyduje o:
  - planach działalności - tj. inicjatywach podejmowanych we współpracy z instytucjami samorządowymi i społecznymi, pomocy rodzinom zgłoszonym przez wspólnotę do animatora lub przez parafian do przewodniczącego PRD oraz sposobach pozyskiwania środków finansowych;
  - rozdysponowaniu środków finansowych w związku z przyjętymi planami działalności.
 5. Dzieło św. Józefa dysponuje kościelną skarboną charytatywną, wyposażoną w dwa zamki, klucz do jednego z nich przechowuje przewodniczący PRD, do drugiego – animator wspólnoty. Skarbona jest otwierana komisyjnie przez Zarząd. Delegat PRE sporządza protokół otwarcia i przekazuje go do archiwum parafialnego.

Inicjatywy, w które angażuje się Dzieło św. Józefa:

Z życia parafi

Rekolekcje z Całunem Turyńskim

Rekolekcje z Całunem Turyńskim

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej parafii odbędą się w...

Więcej
Powieść o Włodawie

Powieść o Włodawie

Powstaje powieść o Kajetanie Młynarskim. Będzie to właściwie powieść o...

Więcej
Jadłodzielnia we Włodawie

Jadłodzielnia we Włodawie

Zapraszamy mieszkańców Włodawy i okolic do korzystania z jadłodzielni....

Więcej
Podziękowania z RPA

Podziękowania z RPA

Wraz z parafianami serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej misji...

Więcej