Parafia Św. Ludwika we Włodawie

Regulamin cmentarza

§ 1

1. Cmentarz Rzymskokatolicki jest jednostką organizacyjną parafii p.w. św. Ludwika we Włodawie.

2. Cmentarzem Rzymskokatolickim we Włodawie przy Al. J. Piłsudskiego zarządza Parafia p.w. Św. Ludwika z siedziba we Włodawie, zwana dalej zarządcą Cmentarza.

3. Bieżący zarząd Cmentarza Rzymskokatolickiego we Włodawie sprawuje Dyrektor, który bezpośrednio podlega Proboszczowi Parafii św. Ludwika

4. Sprawy formalno – organizacyjne związane z działalnością Cmentarza Rzymskokatolickiego prowadzi Kancelaria Parafialna mieszcząca się w budynku przy ul. Klasztornej 7 we Włodawie.

§ 2

Cmentarz Rzymskokatolicki we Włodawie jest otwarty codziennie w godzinach od 7.00 do 20.00 a w okresie zimowym od 15 listopada
do 15 marca w godzinach 7.00 – 17.00.

§ 3

1. Osoby przebywające na cmentarzu obowiązane są do:

1.1. zachowania ciszy,

1.2. zachowania powagi i oddania szacunku należnego zmarłym,

1.3. dbania o czystość i porządek na grobach i w ich otoczeniu.

2. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej,

3. Za zorganizowane grupy odwiedzające Cmentarz Rzymskokatolicki we Włodawie
są odpowiedzialni kierownicy tych grup.

§ 4

1. Na terenie cmentarza zabrania się:

1.1 niszczenia, uszkadzania i dewastacji grobów, nagrobków, zieleni, urządzeń i infrastruktury cmentarza,

1.2 samowolnego ustawiania, przestawiania oraz wynoszenia z cmentarza jego urządzeń,

1.3 samowolnego sadzenia drzew i krzewów oraz ich wycinania oraz podlewania środkami toksycznymi,

1.4 przebywania w stanie nietrzeźwym oraz spożywania alkoholu,

1.5 wprowadzania zwierząt,

1.6 składowania odpadów poza pojemnikami do tego przeznaczonymi,

1.7 ruchu kołowego wszelkich pojazdów (za wyjątkiem transportu wewnętrznego cmentarza, lub po uzyskaniu pozwolenia).

2. Służba cmentarza pełniąca dozór na terenie cmentarza, upoważniona jest do kontroli – zgodnie z obowiązującymi przepisami – pojazdów, osób i przenoszonych materiałów lub sprzętu.

§ 5

Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zmarłych, określonych w art.10 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. 00.23.295)

§ 6

1. Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

2. W dni wolne od pracy pogrzeby mogą odbywać się po uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu w Kancelarii Cmentarza,

3. Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w Kancelarii Parafialnej przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem,

4. Prawo do ustalania terminów pogrzebów ma Kancelaria Parafialna.

§ 7

1. Opłaty cmentarne za świadczenia i usługi ustala zarządca cmentarza.

2. Dowodem wniesienia opłaty jest rachunek wystawiony przez Kancelarię Parafialną we Włodawie.

§ 8

1. Ustawianie ławek, gazonów i innych elementów małej architektury, jak również wykonywanie nasadzeń drzew i krzewów, wymaga pisemnej zgody dyrektora cmentarza,

2. W przypadku stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w sposób utrudniający dostęp do sąsiednich grobów, kwater i zakłócający komunikację wewnętrzną cmentarza, dysponent grobu obowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie wyznaczonym przez uprawnioną do tego służbę cmentarną.

3. Zakres wykonywanych prac nie może wykraczać poza granice miejsca pochówku i nie może naruszać struktury grobu.

§ 9

1.Służby cmentarza świadczą usługi na rzecz użytkowników cmentarza. Należą do nich w szczególności:

1.1. zawieranie umów o miejsce na urządzenie grobu,

1.2 prowadzenie związanej z tym ewidencji grobów i uprawnień osób mających prawo do grobu oraz dokumentacji cmentarza,

1.3 utrzymanie porządku w tym głównych dróg dojazdowych do pól grzebalnych,

1.4 kopanie, murowanie i zasypywanie grobów,

1.5 obsługa pogrzebów i piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,

1.6 wykonywanie wszelkich prac związanych z ogrodzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem cmentarza,

1.7 otwarcie i zamknięcie grobu,

1.8 pogłębianie grobu,

1.9 przeprowadzanie ekshumacji i uprzątanie szczątków,

1.10 uporządkowanie wnętrza grobu murowanego,

1.11 przebudowa istniejącego grobu ziemnego na grób murowany,

1.12 prowadzenie kaplicy cmentarnej,

1.13 wywóz nieczystości stałych,

1.14 wykonywanie i pomoc w czynnościach cywilno – prawnych związanych z pochówkiem, renowacją grobów, ekshumacją zwłok i szczątków,

1.15 nadzór nad usługami pogrzebowymi wykonywanymi przez osoby trzecie,

2. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów,

3. Na cmentarzu urządza się groby:

3.1 ziemne zwykłe,

3.2 ziemne pogłębione ( w miarę możliwości – zależnie od podłoża),

3.3 groby murowane – grobowce,

3.3 inne

4. Dopuszcza się możliwość wykonania usługi pogrzebowej przez osoby trzecie posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

5. Firmy pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne podmioty i osoby fizyczne, zwane dalej Wykonawcami przygotowujące groby do pochówku, przeprowadzające ekshumacje i uprzątnięcia szczątków, świadczące usługi remontowe, porządkowe i pielęgnacyjne na grobach, mogą sprowadzać potrzebny sprzęt i materiały oraz wykonywać powierzone im usługi i roboty, od poniedziałku do soboty  godz. 8.00 - 15.30,

6. Wykonawcy zobowiązani są do uprzedniego zgłoszenia w Kancelarii Parafialnej daty, miejsca i zakresu świadczonych usług oraz wykonywanych robót na grobach. Zgłoszenie odbywa się przez wypełnienie „Protokołu prac”.

7. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w następstwie realizowanych na terenie cmentarza prac, w tym również za uszkodzenia sąsiednich grobów, nagrobków, zieleni oraz innych urządzeń i infrastruktury cmentarza oraz zobowiązani są do pokrycia kosztów napraw lub wniesienia odszkodowania na rzecz zainteresowanych.

8. Cmentarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości, kosztów, terminów wykonania, czy gwarancji robót lub usług, które są przedmiotem umowy pomiędzy Zleceniodawcami a Wykonawcami, o których mowa w ust. 5.

§ 10

1. Na terenie Cmentarza Rzymskokatolickiego pobiera się opłaty:

a) wyszczególnione w cenniku,

b) inne.

2. Opłaty reguluje cennik który jest integralną częścią regulaminu

3. Pochówek może się odbyć kiedy wszystkie płatności są uregulowane,

4. Wymienione opłaty są ustalone uchwałą zarządcy cmentarza,

5. Opłaty pobierane są w Kancelarii Parafialnej we Włodawie przy ul. Klasztornej 7 w budynku klasztoru,

6. W przypadku nie wniesienia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art.7 ust.2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

7. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie,

8. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez zarządcę cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.

9. Z czynności związanych z likwidacją grobu sporządza się protokół.

10. Szczątki zwłok wydobyte przy kopaniu grobu będą chowane z należytym szacunkiem w tym samym miejscu, w którym zostały znalezione lub w grobie zastępczym (ossarium) zlokalizowanym na terenie cmentarza.

§ 11

1. Grób ziemny nie może być użyty przed upływem 20 lat (wyjątek dotyczy grobu głębinowego),

2. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego lub odpowiednie instytucje.

3. Odstąpienie prawa do posiadania grobu ziemnego i murowanego może nastąpić tylko i wyłącznie za pisemną zgodą zarządcy cmentarza.

4. W przypadku odstępowania prawa do posiadania grobu ziemnego i murowanego, pierwszeństwo nabycia ma zarządca cmentarza.

5. Osoba trzecia może nabyć prawo do posiadania grobu tylko wtedy, gdy zarządca cmentarza zrezygnuje z posiadanego pierwszeństwa.

6. Osoba trzecia nabywająca prawo posiadania grobu zobowiązana jest do wniesienia z tego tytułu opłaty.

§ 12

1. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na umotywowany wniosek osób uprawnionych do pochowania zwłok, za zezwoleniem właściwego Inspektora Sanitarnego oraz Prokuratury i Sądu.

2. Ekshumacja zwłok i szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 16 października do 15 kwietnia – przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych.

3. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przed upływem dwóch lat (nie dotyczy Prokuratury i Sądu).

§ 13

Przyjęcie zwłok do pochowania wymaga dokumentu Karty zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego lub tłumaczenia aktu zgonu innego państwa.

§ 14

1. Zarządca cmentarza oraz dyrektor cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe wskutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione na cmentarzu bez nadzoru.

2. W przypadkach naruszenia regulaminu cmentarza, dyrektor cmentarza ma prawo do wystąpienia do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych oraz pokrycia kosztów usunięcia wyrządzonych szkód.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz.U. nr 23 poz.295 z 2000 r z pózn. zm.).

§ 16

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2016 r

Z życia parafi

Zbudujmy mocne więzi

Zbudujmy mocne więzi

Razem ze Stowarzyszeniem "Nadzieja" zapraszamy rodziców młodzieży z klas...

Więcej
Wieczór uwielbienia

Wieczór uwielbienia

Więcej
Powieść o Włodawie

Powieść o Włodawie

Powstaje powieść o Kajetanie Młynarskim. Będzie to właściwie powieść o...

Więcej
Jadłodzielnia we Włodawie

Jadłodzielnia we Włodawie

Zapraszamy mieszkańców Włodawy i okolic do korzystania z jadłodzielni....

Więcej